மாவு கலத்தல் திட்டம்

  • Flour Blending

    மாவு கலத்தல்

    முதலாவதாக, அரைக்கும் அறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் வெவ்வேறு தரம் மற்றும் வெவ்வேறு தரங்களின் மாவு, சேமிப்பகத்திற்கான உபகரணங்கள் மூலம் வெவ்வேறு சேமிப்புத் தொட்டிகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.